Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

WE WŁOCŁAWKU

 

I. Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572

z późn. zm.) art. 1

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.2001.Nr 61,poz. 624 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

4. Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki.

 

II. Podstawowe zadania świetlicy

1. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom, którzy dłużej przebywają w szkole ze względu na:

a) czas pracy rodziców (prawnych opiekunów),

b) inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki.

2. Organizowanie pomocy w nauce.

3. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.

4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych.

5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

6. Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.

7. Kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

8. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

9. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.

10. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

11. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.

 

III. Założenia organizacyjne

1. Świetlica pracuje w godz. 650 – 950 i 1130– 1630w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w szkole.

2. W dniach dodatkowych wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zajęcia opiekuńczo-wychowawcze świetlica realizuje w godzinach od 700 – 1630.

3. Czas pracy świetlicy szkolnej jest dostosowany do potrzeb uczniów oraz jest zgodny z harmonogramem pracy świetlicy ustalanym na dany rok szkolny.

4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.

5. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.

6. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii, oczekujące na dodatkowe zajęcia (SKS, język angielski).

7. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 

IV. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

1. Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy opiekuńczo – wychowawczego świetlicy opracowywanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Zadania planu są zgodne z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki.

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.

3. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

4. Rodzice w kwestionariuszu określają czas pobytu dziecka w świetlicy oraz osoby

upoważnione do odbioru.

5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy w formie telefonicznej lub pisemnej.

6. W przypadku braku informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy przed zaplanowanym czasem.

 

V. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy

1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i logopedą.

 

VI. Obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

Uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest do:

1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,

3. odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców, koleżanek i kolegów oraz innych pracowników szkoły,

4. utrzymywania ładu i porządku w swoim otoczeniu,

5. pomagania uczniom potrzebującym pomocy,

6. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,

7. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

8. zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia poza świetlicę,

9. aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach.

 

VII. Kary i nagrody wobec wychowanków

Nagrody:

1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za: udział w zajęciach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

a. pochwały ustnej,

b. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

c. dyplomu.

Kary:

2. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

a. upomnienie ustne,

b. ostrzeżenie w obecności grupy,

c. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,

d. wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,

3. Za umyślne zniszczenia i szkody spowodowane przez ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia.

 

VII. Dokumentacja świetlicy

1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.

2. Regulamin świetlicy szkolnej.

3. Roczny plan pracy świetlicy.

4. Dzienniki zajęć