Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-02-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą: częściowo zgodna

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

WYŁĄCZENIA

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 26.03.2024 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Cieślak
 • E-mail: sekretariat@sp12.wloclawek.pl
 • Telefon: 54 234 15 90

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 we Włocławku
 • Adres: ul. Wiejska 29 87 - 800 Włocławek
 • E-mail: sekretariat@sp12.wloclawek.pl
 • Telefon: 54 234 15 90

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Szkoły Podstawowej nr 12 im. W. Broniewskiego

Wejście dla osób z niepełnosprawnością jest usytuowane przy wejściu głównym do szkoły poprzez wiatrołap, a prowadzi do niego podjazd z poręczami. Portiernia szkoły znajduje się przy wejściu głównym do szkoły z oknem na wiatrołap do którego można wjechać wózkiem. Szerokość drzwi wynosi 1.50 m, drzwi otwierane ręcznie. Brak podjazdu na parter szkoły. Budynek ma trzy kondygnacje, nie posiada windy, pochylni ani podnośników. Osoby mogą zgłosić osobiście lub telefoniczne potrzebę wniesienia na parter szkoły, którą dokonują pracownicy oraz udzielają wszelkiej pomocy osobie przy załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie placówki. W budynku szkoły jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych mieszcząca się na parterze szkoły. Przy wejściu do szkoły znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Około 150 m od szkoły znajduje się przystanek autobusowy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Na drzwiach wejściowych do szkoły została umieszczona informacja o prawie wstępu do szkoły z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na drzwiach wejściowych do szkoły została umieszczona informacja o dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do szkoły.

Informacje dodatkowe

UŁATWIENIA

Strona umożliwia:

 • zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
 • zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
 • wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A).