Projekty unijne

2021-06-17

Czym skorupka za młodu - raz jeszcze! EDYCJA PROJEKTU 2020-2021


Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie: p. Grzegorz Malendowicz, p. Małgorzata Staszak, p. Ewa Seroczyńska, p.Beata Osowska-Malendowicz, zakwalifikowała 90 uczniów z klas 1 i 4-8 na poszczególne zajęcia:


- zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne (prowadząca p. J. Jesionowska)

- zajęcia rozwijające umiejętności z j. angielskiego (prowadzący p. K. Kruczyński)

- zajęcia rozwijające umiejętności przyrodnicze (prowadząca p. W. Krygier)

- zajęcia rozwijające umiejętności geograficzne (prowadząca p. W. Krygier)

- zajęcia rozwijające umiejętności biologiczne (prowadząca p. J. Balcerak)

- zajęcia rozwijające umiejętności z informatyki (prowadzący p. A. Michorzewski)

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (prowadząca p. S. Leśniewska)

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego (prowadzący: p. A. Demianiuk, p. K. Kruczyński)

- zajęcia specjalistyczne:

* logopedia (prowadząca p. M. Falkowska)

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Beata Osowska-Malendowicz.


GALERIA


2020-12-22

Czym skorupka za młodu - raz jeszcze! EDYCJA PROJEKTU 2020-2021


Plakat informacyjny o projekcie "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze" EDYCJA 2020-2021 ZOBACZ 


REGULAMIN REKRUTACJI "Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE NA TEMAT DANYCH WRAŻLIWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA

DEKLARACJA UCZESTNIKA W PROJEKCIE2020-12-21

Projekt pt.: Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje. EDYCJA 2017-2018

Ogólna informacja o edukacyjnym projekcie finansowanym ze środków unijnych:

Projekt pt.: Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje


Projekt pt.: Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje

Projekt realizowany w okresie 01.09.2017- 30.06.2018

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Beata Osowska. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie: p. Grzegorz Malendowicz, p. Ewa Seroczyńska, p. Beata Osowska, zakwalifikowała 84 uczniów z klas 1, 4, 5 i 6 na poszczególne zajęcia:

- zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne (prowadzące: p. S. Leśniewska, p. K. Nałysz)

- zajęcia rozwijające umiejętności z j. angielskiego (prowadząca p. A. Demianiuk)

- zajęcia rozwijające umiejętności przyrodnicze (prowadzące: p. W. Krygier, p. K. Młynarkiewicz)

- zajęcia rozwijające umiejętności z informatyki (prowadzący p. M. Popławski)

- zajęcia z matematyki (prowadzące: p. K. Nałysz, p. S. Leśniewska)

- zajęcia z j. angielskiego (prowadzący: p. A. Demianiuk, p. K. Kruczyński)

- zajęcia specjalistyczne:

* socjoterapia (prowadząca p. M. Sadowska)

* logopedia (prowadząca p. M. Falkowska)

* zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (prowadzące: p. E. Seroczyńska, p. B. Osowska)


GALERIA


2019-08-28

"Lepsza przyszłość- raz jeszcze" nr WND-POKL.09.01.02-04-018/10

W roku szkolnym 2010/2011 (od października 2010r. do maja 2011r.) Szkoła Podstawowa Nr12 we Włocławku uczestniczyła w projekcie "Lepsza przyszłość - raz jeszcze" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, skierowanego do szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek.

Projekt o numerze WND-POKL.09.01.02-04-018/10 był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Urząd Miasta Włocławek. Instytucją odpowiedzialną za organizację i realizację projektu "Lepsza przyszłość - raz jeszcze" był Wydział Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

Celem głównym projektu było wyrównywanie dysproporcji i zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze szkół publicznych we Włocławku poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych na dodatkowe różnorodne zajęcia pozalekcyjne w okresie: październik 2010r.-maj 2011r.

W ramach Projektu w naszej szkole odbywały się zajęcia, zgodnie z ustalanym na bieżąco harmonogramem, z dwoma 15-osobowymi grupami uczniów (12 dziewczynek i 18 chłopców):

Uczniowie z klas IV - IVa, IVb, IVc i IVd (zakończenie zajęć 19 kwietnia 2011 r.):

- odbyły się zajęcia z języka polskiego (25 godzin zajęć),

- języka angielskiego (25 godzin zajęć)

- zajęcia ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym (10 godzin zajęć).

Uczniowie z klas V - Va, Vb i Vc (zakończenie zajęć 30 marca 2011r.):

- odbyły się zajęcia z języka angielskiego (30 godzin zajęć),

- informatyki (20 godzin zajęć)

- zajęcia ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym (10 godzin zajęć).

 Zajęcia przeprowadzili nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr12 w oparciu o własne, specjalnie stworzone programy rozwoju uwzględniające specyficzne potrzeby tychże uczniów. Szkolnym konsultantem ds. pedagogiczno - monitoringowych Projektu był Pan Grzegorz Poturalski. Oto nauczyciele prowadzący zajęcia:

 Poprzez dodatkowe zajęcia i wzmożony wysiłek dydaktyczny zapewniono uczniom możliwość osiągnięcia standardów edukacyjnych na wyższym poziomie, wyrównano dysproporcje edukacyjne, zwiększono umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych: opanowania i doskonalenia w posługiwaniu się językiem ojczystym (zajęcia z języka polskiego), językiem obcym (zajęcia z języka angielskiego) oraz rozwinięto umiejętności związane z technologiami informatycznymi. Poprzez pozalekcyjną formę zajęć (zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych) nacechowaną przyjazną atmosferą zwiększono u uczniów motywację do nauki.

Powyższe cele osiągane były poprzez stały monitoring uzyskiwanych efektów.

Szkolny konsultant przeprowadził 3 ankiety ewaluacyjne wśród uczestników (na początku zajęć, po przepracowaniu połowy przydzielonych godzin zajęć oraz na zakończenie zajęć). Zebrane i opracowane wyniki pozwoliły dostrzec korzystne zmiany jako skutek oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

Również nauczyciele w ramach swoich zajęć na bieżąco prowadzili testy sprawdzające umiejętności i postępy uczniów ? uczestników Projektu.

Uczniowie podczas zajęć otrzymywali posiłki regeneracyjne w postaci bułki i soku ? łącznie wydano 900 posiłków.

Uczniowie bezpłatnie otrzymali również materiały biurowe: zestaw długopis i ołówek w etui, długopis żelowy, dwa zeszyty formatu A4 i sztywną teczkę ? łącznie 30 wymienionych zestawów.

W ramach Projektu przekazano również niezbędne materiały biurowe w postaci skoroszytów, papieru do kserokopiowania. Zakupiono dla szkoły słownik ortograficzny, multimedialną encyklopedię powszechną. Na poczet zadań realizujących cele Projektu szkoła wzbogaciła się o komputer przenośny, projektor multimedialny, dwa radiomagnetofony i odtwarzacz DVD.

Od początku Projektowi towarzyszyła akcja informacyjna: oplakatowanie sal lekcyjnych, wejścia do budynku szkoły, komunikat zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Pomimo pojawiających się problemów w czasie trwania Projektu w naszej szkole (częste nieobecności na zajęciach niektórych uczniów czy niewłaściwe zachowanie) można jednoznacznie podsumować, że łącznie 120 godzin pracy dydaktyczno-wychowawczej z grupą 30 uczniów w oparciu o program dobrany do ich indywidualnych potrzeb zwiększyło szanse edukacyjne, a tym samym otworzyło przed nimi lepszą przyszłość.

  

szkolny konsultant

ds. pedagogiczno-monitoringowych

Grzegorz Poturalski